Top Module Empty
powered_by.png, 1 kB
หน้าแรก arrow ขั้นตอนการเตรียมฝึกฯ
ขั้นตอนการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีำพ พิมพ์

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC4801)

ก่อนฝึก

 1.ติดต่อสถานที่ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (คณะ/สำนัก/ฝ่าย/สาขาวิชา ที่ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 2. กรอกแบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต.1) ดาวน์โหลดที่นี่  เลือกแบบ ต.1  พิมพ์ห้ามเขียนพร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา (ตามตัวอย่างที่บอร์ดหน้าห้องสำนักงานหลักสูตร) และส่งที่ห้องสำนักงานหลักสูตรสาขาวิชา (15-1208) เป็นรายบุคคล
 3. รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หลังจากส่ง ต.1 แล้ว 2 วัน) พร้อมต.3 (แบบตอบรับ) ให้นักศึกษานำไปส่งให้หน่วยงานที่ขอฝึก(ซองที่ 1) และติดต่อการตอบรับจากหน่วยงาน(ต.3) นำมาส่งที่สำนักงานหลักสูตรสาขาวิชา
 4. รับหนังสือส่งตัว,สมุดบันทึกการฝึก,แบบประเมินผลการฝึก,แบบส่งตัวกลับ ยื่นที่หน่วยงานที่ของฝึกพร้อมรายงานตัวต่อหน่วยงาน

 5. เริ่มปฏิบัติงานที่หน่วยงานที่ขอฝึก อย่างน้อย 90 ชั่วโมง หรือตามกำหนดระยะเวลา

 หมายเหตุ การส่ง สามารถทำได้ 1 หน่วยงานจนกว่าจะมีผลการตอบรับ,ปฏิเสธหรือนักศึกษาที่รับซองที่ 1 แต่ยังไม่ได้ยื่นให้หน่วยงานให้นำมาคืนจึงจะสามารถส่งฝ.1 หน่วยงานใหม่ได้
 ระหว่างฝึก

 1. ปฏิบัติงานที่หน่วยงาน ตามวันและเวลาที่หน่วยงานกำหนด

 2. ถ่ายการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมจัดทำรายงานหลังฝึก
 3. เขียนสมุดบันทึกการเตรียมฝึกให้เรียบร้อยและให้หัวหน้าหน่วยลงนามครบถ้วน

 

หลังฝึก
 1. สมุดบันทึกการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 2. แบบประเมินผล,แบบส่งตัวกลับ,(หน่วยงานผนึกซอง)
 3. เล่มรายงานการฝึกฯ
 
 ** กำหนดการส่งหลักฐานสาขาวิชาจะกำหนดให้นักศึกษาส่งตามวันและเวลาประกาศบนเว็บ
รูปเล่มรายงานการเตรียมฝึก รูปแบบอยู่ในเว็บเพจของสาขาวิชา
 ส่งรูปเล่มรายงานพร้อมหลักฐานการเตรียมฝึกฯ ให้ตรงตามกำหนดที่ประกาศ (บนเว็บ)

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาจะรับแบบ ฝ.1
สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยมาติดต่อเท่านั้น

 หมายเหต

1.วันปฐมนิเทศก่อนออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบทางเว็บสาขาวิชา
2.วันปฐมนิเทศให้ันักศึกษาแต่งกายตามเครืองแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถ้าผิดระเบียบจะถือว่าขาดปฐมนิเทศ
3.ในวันปฐมนิเทศให้นักศึกษาเข้าร่วมทุกคน หากขาดการปฐมนิเิทศนักศึกษา สาขาจะประกาศชื่อให้ดำเนินการยกเลิกรายวิชาดังกล่าว
4.หลังการฝึกครบตามกำหนดแล้ว ให้นักศึกษานำหลักฐาน และหลักฐานที่จะส่งประกอบด้วย สมุดบันทึกการเตรียมฝึก แบบส่งตัวกลับ แบบประเมินผล (หน่วยงานผนึกซอง)
 
 
© 2015 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla ลายไทย