Home : Contact : ARIT  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  รายงานผลการสอบ Online รายบุคคล รายวิชา GE
ค้นหาข้อมูลผู้สอบ
ภาคเรียนที่
วิธีค้นหา * เลือกค้นหาตามชื่อผู้ใช้ ชื่อ หรือ นามสกุล *
หาจากรหัสนักศึกษา / ชื่อผู้ใช้ / username
หาจากชื่อจริง หรือ บางส่วนของชื่อ
หาจากนามสกุล หรือ บางส่วนของนามสกุล
คำค้น
 
ข้อกำหนด
  • กำหนดวิธีค้นหาว่าค้นหาจากอะไร แล้วป้อน ชื่อผู้ใช้ หรือ ชื่อจริง
  • รายชื่อที่ปรากฏนำมาจากฐานข้อมูลฝ่ายทะเบียนและวัดผล
  • กรณีไม่ปรากฏผลคะแนนนักศึกษา หมายถึง..
    • นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบ
    • ติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อค้นหาข้อมูล
    • หากไม่ปรากฏรายชื่อนักศึกษาตามกลุ่มเรียนเลย โปรดแจ้ง 2922

Kiadtipong Yord. Academic Resource and Information Techonology
Chandrakasem Rajabhat University